سيمان چاه نفت:

اين سيمان مخصوص حفر چاه نفت است . براي جلوگيري از ريزش يا نفوذ آب از سيمان چاه نفت استفاده مي شود. اين سيمان در فشار و دماي بالا از گيرش و مقاومت خوبي برخوردار مي باشد


6.0.5.0
گروه دورانV6.0.5.0