سيمان نوع 5:


 يا سيمان ضد سولفات بالا: اين سيمان در مواردي استفاده مي شود كه مقاومت بالا در مقابل اثر سولفاتها ضروري باشد. مقدار  C3A ، در اين نوع سيمانها تا كمتر از 5 درصد كاهش مي يابد6.0.5.0
گروه دورانV6.0.5.0