ايميل فروش شركت سيمان دورود          CEMENT.SALE@DCCO.IR 
شماره مستقيم رئيس فروش             06643224796                  
شماره مستقيم بخش فروش             06643223055

         تلفن شركت:              5-06643222101    داخلی: 397
          فكس                
06643223057


6.0.5.0
گروه دورانV6.0.5.0