تجارت جهاني سيمان

     سيمان بعنوان مهمترين ، پر مصرف ترين و ارزشمندترين كالاي استراتژيك قرن حاضر بشمار مي رود . در سال2005جمعا" 2027 ميليون تن از انواع مختلف سيمان در جهان توليد و به مصرف رسيده است .

     بنابر تحقيقات انجام يافته تا سال 2020 ميلادي مصرف سيمان سير صعودي خواهد داشت و پيش بيني مي گردد كه نرخ رشد مصرف سيمان تا سال 2020 ميلادي به بيش از 56 درصد برسد و در اين سال 3560 ميليون تن سيمان در جهان مصرف شود .

     درسال 2005كشور چين با توليد1064 ميليون تن توليد ساليانه ، بزرگترين توليدكننده سيمان جهان بشمار ميرود و اين كشور تا سال 2010 برنامه افزايش توليد تا 1300 ميليون تن در سال را دارد.

    توليد , مصرف و صادرات سيمان ايران از ابتداي ايجاد اين صنعت در كشور در حال رشد بوده است . ايران در حال حاضر پانزدهمين كشور توليدكننده سيمان جهان بحساب مي‌آيد و  رتبه اول را بعنوان بزرگترين توليد كننده سيمان در منطقه خاورميانه در اختيار دارد .

    مصرف سرانه سيمان در ايران از يك كيلوگرم به ازاء هر نفر در سال 1925 به 7 كيلوگرم در سال 1950 و 200 كيلوگرم در سال 1970 و 278 كيلوگرم در سال 1990  و 600 كيلوگرم در سال 2008 رسيده است .

    سهم توليد سيمان ايران در جهان از 04/0 درصد در سال 1950 به 42/1 درصد در سال 1998 و 5/2 درصد در سال 2008 افزايش يافته است .

    مطابق آخرين آمار در حال حاضر در كشور  108 كارخانه ساخته شده ، در حال توسعه و در حال ساخت وجود دارد كه با راه اندازي كامل اين پروژه ها تا سال 2013 ، توليد سيمان كشور به 110 ميليون تن در سال خواهد رسيد .

 


6.0.5.0
گروه دورانV6.0.5.0