بررسي ساختار ميكروسكپي و خواص مكانيكي نواحي جوش فولاد هدفيلد سخت پوشي شده توسط فرآيند FCAW

کنفرانس ملی جوش و بازرسی

مهندس اکبر باجلان

مهندس اکبر باجلان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    6.0.5.0
    V6.0.5.0